(1)
Kovalenko, Y. (H.). Skovoroda in Sofia and Sofia at Skovoroda: Essays. Fildumka 2023, 153-158.