(1)
Nechiporenko, V. In Memory of Lyudmyla Sytnichenko (1954–2023). Fildumka 2023, 161–162.