(1)
Malakhov, V. Alexander Dovzhenko’s Kyiv. FD 2017, 113-117.