(1)
Malakhov, V. Alexander Dovzhenko’s Kyiv. Fildumka 2017, 113-117.