(1)
Klymchuk, V. Dimensions of Poetic World of Taras Shevchenko. Fildumka 2017, 24-42.