Bily, O., Loi, A., Bystrytskyi, Y., Verstiuk, V., Hardashuk, T., Holovakha, Y., Yermolenko, A., Kebuladze, V., Kozlovskyi, V., Panych, O., & Finberg, L. (2016). The powers that be and civil society: challenges for Ukraine. Filosofska Dumka, (1), 6–55. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/1