Bogachov, A., Vakhtel, A., Verloka, V., Ivashchenko, I., Kebuladze, V., Komar, O., Leonov, A., Panych, O., Sepetyi, D., Fostyak, T., Khoma, O., & Tsyba, V. (2017). Translation as a (mis)understanding. Terminology discussion. Filosofska Dumka, (5), 68–93. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/182