Proleev, S., Bilyi, O., Shmorgun, O., Golovakha, Y., Kozlovskyi, V., Gomilko, O., Parakhonskyi, B., Malakhov, V., & Yermolenko, A. (2017). Political legitimation of violence. “Filosofska dumka” Round Table. Filosofska Dumka, (2), 5–59. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/208