Antonov, K., Arinin, Y., Holovashchenko, S., Yelenskyi, V., Karasiova, S., Kyseliov, O., Kozlovskyi, I., Kostyliev, P., Mikhelson, O., Safronov, R., Smirnov, M., Stepanova, O., Strenski, I., Tymoshchuk, O., Tiurin, A., & Hvithamar, A. (2017). Portrait of religious studies in the modern world. Round table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and “Essays on Religious Studies”. Filosofska Dumka, (3), 5–38. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216