Bilyi, O., Bystrytsky, Y., Golovakha, Y., Yermolenko, A., Kebuladze, V., Kozlovskyi, V., Makeyev, S., Proleev, S., & Skurativskyi, V. (2018). Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Filosofska Dumka, (2), 6–67. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329