Zborovska, X., & Dakhniy, A. (2020). Martin Heidegger: embeddedness in tradition. Xenija Zborovska’s interview with Andrii Dakhniy. Filosofska Dumka, (1), 80–92. https://doi.org/10.15407/fd2020.01.080