PRITS, V., & KUZNETSOV, V. (2020). Vasyl Prits, Volodymyr Kuznetsov. The main features of the cosmological picture of the world. Filosofska Dumka, (2), 86-101. https://doi.org/10.15407/fd2020.02.086