Kebuladze, V. (2020). Translation of Friedrich Nietzsche’s “Morning Sunrise” (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of scientific translation. Filosofska Dumka, (3), 115–119. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/421