Bondar, A., Kebuladze, V., lyutiy, T., & Oliynik, Y. (2021). Translating the Untranslatable: E. Severino “The Essence of Nihilism” (Y. Oliynyk, V. Kebuladze (moderator), Т. Lyuty, А. Bondar): Laboratory of academic translation. Filosofska Dumka, (6), 118–125. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/505