Zborovska, X. (2021). "Philosophical thought". The living spirit of communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: educational and publishing sphere. Filosofska Dumka, (4), 126–141. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/570