YOSYPENKO, S. (2022). SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity. Filosofska Dumka, (4), 27–53. https://doi.org/10.15407/fd2022.04.027