Bily, O., Hardashuk, T., Holovakha, Y., Yeremenko, O., Yermolenko, A., Klymchuk, V., Kobets, R., Kozlovskyi, V., Kutsenko, O., Loboda, Y., Makeev, S., Popovych, M., Proleiev, S., Sunhurovskyi, M., Torba, V., & Shevchenko, O. (2017). War and Society. Filosofska Dumka, (1), 5–60. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67