BOGACHOV, A.; VAKHTEL, A.; VERLOKA, V.; IVASHCHENKO, I.; KEBULADZE, V.; KOMAR, O.; LEONOV, A.; PANYCH, O.; SEPETYI, D.; FOSTYAK, T.; KHOMA, O.; TSYBA, V. Translation as a (mis)understanding. Terminology discussion. Filosofska Dumka, n. 5, p. 68-93, 11 maio 2017.