PROLEEV, S.; BILYI, O.; SHMORGUN, O.; GOLOVAKHA, Y.; KOZLOVSKYI, V.; GOMILKO, O.; PARAKHONSKYI, B.; MALAKHOV, V.; YERMOLENKO, A. Political legitimation of violence. “Filosofska dumka” Round Table. Filosofska Dumka, n. 2, p. 5-59, 12 maio 2017.