PROLEEV, S.; BILYI, O.; SHMORGUN, O.; GOLOVAKHA, Y.; KOZLOVSKYI, V.; GOMILKO, O.; PARAKHONSKYI, B.; MALAKHOV, V.; YERMOLENKO, A. Political legitimation of violence. “Filosofska dumka” Round Table. Filosofska Dumka, [S. l.], n. 2, p. 5–59, 2017. Disponível em: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/208. Acesso em: 24 oct. 2021.