ANTONOV, K.; ARININ, Y.; HOLOVASHCHENKO, S.; YELENSKYI, V.; KARASIOVA, S.; KYSELIOV, O.; KOZLOVSKYI, I.; KOSTYLIEV, P.; MIKHELSON, O.; SAFRONOV, R.; SMIRNOV, M.; STEPANOVA, O.; STRENSKI, I.; TYMOSHCHUK, O.; TIURIN, A.; HVITHAMAR, A. Portrait of religious studies in the modern world. Round table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and “Essays on Religious Studies”. Filosofska Dumka, [S. l.], n. 3, p. 5–38, 2017. Disponível em: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216. Acesso em: 3 oct. 2022.