BILYI, O.; VERSTIUK, V.; HOLOVAKHA, Y.; YERMOLENKO, A.; KOBETS, R.; LYAKH, V.; MAKEIEV, S.; POPOVYCH, M.; PROLEEV, S.; SKURATIVSKYI, V.; TSIURUPA, M. Revolution: The experience of political revolutions of the 20—21st centuries. Filosofska Dumka, n. 2, p. 6-53, 22 nov. 2017.