BILYI, O.; BYSTRYTSKY, Y.; GOLOVAKHA, Y.; YERMOLENKO, A.; KEBULADZE, V.; KOZLOVSKYI, V.; MAKEYEV, S.; PROLEEV, S.; SKURATIVSKYI, V. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Filosofska Dumka, v. 1, n. 2, p. 6-67, 13 jul. 2018.