BILYI, O.; BYSTRYTSKY, Y.; GOLOVAKHA, Y.; YERMOLENKO, A.; KEBULADZE, V.; KOZLOVSKYI, V.; MAKEYEV, S.; PROLEEV, S.; SKURATIVSKYI, V. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Filosofska Dumka, [S. l.], n. 2, p. 6–67, 2018. Disponível em: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329. Acesso em: 17 jul. 2024.