ZBOROVSKA, X. "Philosophical thought". The living spirit of communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: educational and publishing sphere. Filosofska Dumka, [S. l.], n. 4, p. 126–141, 2021. Disponível em: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/570. Acesso em: 30 jan. 2023.