MALAKHOV, V. Alexander Dovzhenko’s Kyiv. Filosofska Dumka, n. 2, p. 113-117, 2 maio 2017.