Bilyi, Oleh, Yevhen Bystrytsky, Yevhen Golovakha, Anatoliy Yermolenko, Vakhtang Kebuladze, Viktor Kozlovskyi, Serhii Makeyev, Sergii Proleev, and Vadym Skurativskyi. 2018. “Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality”. Filosofska Dumka, no. 2 (July):6-67. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329.