PRITS, Vasyl, and Volodymyr KUZNETSOV. 2020. “Vasyl Prits, Volodymyr Kuznetsov. The Main Features of the Cosmological Picture of the World”. Filosofska Dumka, no. 2 (June), 86-101. https://doi.org/10.15407/fd2020.02.086.