Kebuladze, Vakhtang. 2020. “Translation of Friedrich Nietzsche’s ‘Morning Sunrise’ (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of Scientific Translation”. Filosofska Dumka, no. 3 (July):115-19. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/421.