YOSYPENKO, Serhii. 2022. “SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The Philosophy of Hrigorii Skovoroda: History and Modernity”. Filosofska Dumka, no. 4 (December):27-53. https://doi.org/10.15407/fd2022.04.027.