Antonov, K., Arinin, Y., Holovashchenko, S., Yelenskyi, V., Karasiova, S., Kyseliov, O., Kozlovskyi, I., Kostyliev, P., Mikhelson, O., Safronov, R., Smirnov, M., Stepanova, O., Strenski, I., Tymoshchuk, O., Tiurin, A. and Hvithamar, A. (2017) “Portrait of religious studies in the modern world. Round table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and ‘Essays on Religious Studies’”, Filosofska Dumka, (3), pp. 5–38. Available at: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216 (Accessed: 27September2023).