YOSYPENKO, S. (2022) “SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity”, Filosofska Dumka, (4), pp. 27–53. doi: 10.15407/fd2022.04.027.