[1]
A. Bogachov and V. Kebuladze, “Terminology of epistemology”, Fildumka, no. 4, pp. 125–127, Apr. 2017.