[1]
Y. Bystrytsky, “Vadym Ivanov: Ontology of Soviet Marxism (Article 2)”, Fildumka, no. 1, pp. 57–65, Nov. 2017.