[1]
V. Polyakov, “Does philosophy need repentance?”, Fildumka, no. 3, pp. 107–116, Nov. 2017.