[1]
V. Tsyba, “Kant in Auschwitz: morality and institutions”, Fildumka, no. 1, pp. 64–74, Dec. 2016.