[1]
V. Kebuladze, “Translation of Friedrich Nietzsche’s ‘Morning Sunrise’ (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of scientific translation”, Fildumka, no. 3, pp. 115–119, Jul. 2020.