[1]
A. Bondar, V. Kebuladze, T. lyutiy, and Y. Oliynik, “Translating the Untranslatable: E. Severino ‘The Essence of Nihilism’ (Y. Oliynyk, V. Kebuladze (moderator), Т. Lyuty, А. Bondar): Laboratory of academic translation”, Fildumka, no. 6, pp. 118–125, Jan. 2021.