[1]
X. Zborovska, “"Philosophical thought". The living spirit of communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: educational and publishing sphere”, Fildumka, no. 4, pp. 126–141, Dec. 2021.