[1]
V. . KOZLOVSKY, V. . TERLETSKY, and V. TSIBA, “Kant and metaphysics: tradition and modernity. Seminar of the Kant Society in Ukraine (V. Kozlovskyi, V. Terletskyi, V. Tsyba): Seminars ”, Fildumka, no. 1, pp. 155–172, Apr. 2022.