[1]
S. YOSYPENKO, “SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity”, Fildumka, no. 4, pp. 27–53, Dec. 2022.