[1]
V. Malakhov, “Alexander Dovzhenko’s Kyiv”, FD, no. 2, pp. 113-117, May 2017.