[1]
V. Klymchuk, “Dimensions of poetic world of Taras Shevchenko”, Fildumka, no. 1, pp. 24–42, May 2017.