Proleev, S., O. Bilyi, O. Shmorgun, Y. Golovakha, V. Kozlovskyi, O. Gomilko, B. Parakhonskyi, V. Malakhov, and A. Yermolenko. “Political Legitimation of Violence. ‘Filosofska dumka’ Round Table”. Filosofska Dumka, no. 2, May 2017, pp. 5-59, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/208.