Antonov, K., Y. Arinin, S. Holovashchenko, V. Yelenskyi, S. Karasiova, O. Kyseliov, I. Kozlovskyi, P. Kostyliev, O. Mikhelson, R. Safronov, M. Smirnov, O. Stepanova, I. Strenski, O. Tymoshchuk, A. Tiurin, and A. Hvithamar. “Portrait of Religious Studies in the Modern World. Round Table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and ‘Essays on Religious Studies’”. Filosofska Dumka, no. 3, May 2017, pp. 5-38, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216.