Bilyi, O., Y. Bystrytsky, Y. Golovakha, A. Yermolenko, V. Kebuladze, V. Kozlovskyi, S. Makeyev, S. Proleev, and V. Skurativskyi. “Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality”. Filosofska Dumka, no. 2, July 2018, pp. 6-67, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329.