Kebuladze, V. “Translation of Friedrich Nietzsche’s ‘Morning Sunrise’ (І. Аndrushchenko, А. Bogachov, V. Kebuladze): Laboratory of Scientific Translation”. Filosofska Dumka, no. 3, July 2020, pp. 115-9, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/421.