Zborovska, X. “"Philosophical thought". The Living Spirit of Communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: Educational and Publishing Sphere”. Filosofska Dumka, no. 4, Dec. 2021, pp. 126-41, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/570.