YOSYPENKO, S. “SKOVORODA, KOVALYNSKYI AND MINGARD: The Philosophy of Hrigorii Skovoroda: History and Modernity”. Filosofska Dumka, no. 4, Dec. 2022, pp. 27-53, doi:10.15407/fd2022.04.027.