Bily, O., T. Hardashuk, Y. Holovakha, O. Yeremenko, A. Yermolenko, V. Klymchuk, R. Kobets, V. Kozlovskyi, O. Kutsenko, Y. Loboda, S. Makeev, M. Popovych, S. Proleiev, M. Sunhurovskyi, V. Torba, and O. Shevchenko. “War and Society”. Filosofska Dumka, no. 1, May 2017, pp. 5-60, https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67.